PODĽA AKTUÁLNEHO STAVU V CELEJ EURÓPE

na tomto mieste  prinášame podmienky postupov ohľadom rezervácii

v zmysle legislatívy Chorvátska pre rok 2021.

ŠPECIÁLNY POSTUP PRI RUŠENÍ REZERVÁCIE UBYTOVANIA NA ZAZIVIR.SK V PRÍPADE KORONA VÍRUSU. 

všeobecne platné podmienky cien a storna ubytovania znie takto:
"Cena ubytovania je formulovaná ako cena celkom za vami vybraný termín a počet osôb. Z tejto ceny celkom sa platí určitá časť alebo % vopred na účet a zvyšná suma sa dopláca v hotovosti v deň príchodu na miesto ubytovania. Mena na platenie je EURO. Po úhrade časti z celkovej ceny ubytovania vám zasielame ubytovací poukaz. Na poukaze je uvedené meno kto ubytovanie objednával, deň nástupu, deň odchodu, suma k úhrade na mieste v euro, ulica kde sa apartmán nachádza a telefonický kontakt na osobu zodpovednú za ubytovanie (niekedy to nie je samotný majiteľ apartmánu ale poverená osoba, zamestnanec alebo rodinný príslušnik)

V prípade zrušenia rezervácie pred nástupom alebo pri nenastúpení na ubytovanie sa uhradená časť z celkovej sumy ubytovania nevracia.
(celková suma ubytovania = celková cena rezervácie)
Pri storno rezervácie ubytovania každý majiteľ apartmánu postupuje individuálne no v základe sa riadi zákonom, ktorý v zmysle legislatívy HR hovorí o storne pri ubytovaní na súkromí

Citujem zákon (vlastný preklad) : "Súkromné ubytovanie"

1) V prípade zrušenia fixne potvrdenej rezervácie súkromného ubytovania, stornovacie poplatky sú nasledovné:

a. za zrušenie rezervácie od uhradenia až do 30 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 15% z celkovej ceny rezervácie + manipulačný poplatok 15€
b. za zrušenie rezervácie od 29 do15 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 50% z celkovej ceny rezervácie
c. za zrušenie rezervácie od 14 do 8 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 80% z celkovej ceny rezervácie
d. za zrušenie rezervácie od 7 do 0 dní pred začiatkom konzumácie služieb sa účtuje 100% z celkovej ceny rezervácie“
Cena sa vypočítava nasledovne: cena x počet nocí + príplatok za rezerváciu – tzv. rezervačný poplatok (majiteľ si vyhradzuje právo na individuálnu kalkuláciu a úpravu tohto poplatku).
zazivir.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za individuálne rozhodnutie majiteľov pri riešení netypických prípadov zrušenia rezervácie ubytovania!
Dôležité 📌novinka 

1.
v prípade zrušenia rezervácie ubytovania z dôvodu korona vírusu pred nástupom na ubytovanie 
ak v tom čase nebude obmedzenie cestovania, ↘️
postupujeme ako pri bežnom storne, iba s výnimkou, že chápeme vašu paniku a strach a teda nebudeme postupovať s výpočtom storno poplatku podľa tohto linku 🔗 
v krátkosti iba uhradená časť vopred sa nevracia. 
2. 
V prípade ak príde do situácie a ohrozenia  a možnosti cestovania 
postupuje sa takto :
a) ponuka zámeny ubytovania na ďalšiu sezónu 
b) presun rezervácie v tom istom objekte na najbližší voľný termín kedy bude možné cestovať 

Táto výnimka je platná iba v čase ohrozenia vírusom korona (Covid) a úplneho uzatvorenia hraníc

Podmienky rezervácie a storna platia stále rovnako. 
▶️ v krátkosti zopár dôležitých bodov na zopakovanie :
PLATOBNÉ PODMIENKY:
• Podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie je zaplatenie záloh tj časti z celkovej sumy ubytovania poskytovateľovi na účet (prípade zastupcovi vlastníka ubytovania) 
• Poskytovateľ po obdržaní úhrady zašle odberateľovi (hosťovi) voucher.(ubytovací poukaz a podmienky) 
• Pri nástupe na pobyt odberateľ na mieste zaplatí, po odrátaní zálohy (úhrady vopred), vopred dohodnutú cenu za ubytovanie.
• Pri nástupe na ubytovanie je možné požadovať zloženie kaucie vo výške 100 € (rozhodnutie majiteľov) 
ZRUŠENIE REZERVÁCIE UBYTOVANIA 
👉 Ak objednávateľ nemôže z vážnych dôvodov a preukáže to hodnoverným 
písomným potvrdením ( vážne ochorenie alebo úmrtie v rodine, živelná 
pohroma ) využiť objednané služby v dohodnutom termíne, poskytovateľ môže ponúknuť a podľa možností zmeniť obdobie alebo počet osôb a takto upraviť
konečnú sumu za ubytovanie. V tomto prípade nebude poskytovateľ účtovať
storno poplatky za ubytovanie v pôvodnom termíne.
👉Zaplatením úhrady časti z celkovej sumy ubytovania odberateľ (hosť) akceptuje storno podmienky.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
👉Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť pobyt - ubytovanie v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani po vynaložení úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Prevádzkovateľ je povinný okamžite, ako sa o týchto 
udalostiach dozvedel, oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi(hosťovi) . V tomto prípade umožní klientovi čerpanie v inom termíne vhodnom pre klienta alebo mu ponúkne náhradné ubytovanie.
👉Zaplatením zálohovej platby odberateľ akceptuje storno podmienky a potvrdzuje, že sú mu tieto Všeobecné podmienky pre pobyt známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. 
📢📌
👉zároveň vás opätovne chcem upozorniť 
pri posielaní ponuky kalkulácie na ubytovanie je jasne uvedené a vám zaslané písomne špecifikované, čo je súčasťou ceny uvedenej v kalkulácií na ubytovanie a čo tato kalkulácia nezahrňuje. Preto vo vlastnom záujme si zabezpečte cestovné poistenie. 

zazivir.sk nezodpovedá za žiadnu nepriazeň okolností.. sme vyslovene promotívny blog na priamu rezerváciu a nie agentúra ani sprostredkovateľ. 

👉V prípade, ak vám ubytovanie zruší jeho poskytovateľ,  (majiteľ apartmánov napríklad smrť a iné vážne okolnosti), je tento povinný vrátiť klientovi uhradenú sumu za túto službu do konca kalendárneho roka danej sezóny. (jeho dedič, rodina či prostredníctvom zástupcu a promotéra) 

👉Upozornenie vyhradzujeme si právo, že za úplne oslobodenie od storna ubytovania a vrátenie uhradenej čiastky považujeme tieto udalosti a) výlučne živelné udalosti pohromy b) vojnové udalosti c) teroristický čin

Prajeme vám správny výber ubytovania z ponuky zazivir.sk #zažiteVirSnami


časté otázky a výber z legislatívnych predpisov Chorvátska pre poskytovateľov ubytovania na súkromí.

Môžem svoju rezerváciu prenechať niekomu inému?

Ak uvažujete nad prenesením rezervácie na inú osobu, je potrebné, aby ste kontaktovali priamo ubytovanie alebo osobu s ktorou ste dohodli vašu rezerváciu.


Informácie z legislatívy Chorvátska platné pre poskytovateľov ubytovania v súkromí:

Každé ubytovacie zariadenie má vlastné podmienky týkajúce sa takýchto zmien v rezervácii a môže vám k nim poskytnúť relevantné informácie.

Poukaz sa vydáva po tom, čo užívateľ služby, teda hosť, uhradí sumu peňazí - zálohu, na účet poskytovateľa ubytovacích služieb. Slúži ako potvrdenie rezervácie a doklad o objednaných službách, ale aj ako potvrdenie o zaplatení určitého percenta z celkovej ceny služby.

Hostiteľ, súkromný prenajímateľ, nie je povinný po prijatí zálohy vystaviť faktúru alebo poukaz alebo potvrdenie o rezervácii. Vydanie akéhokoľvek druhu potvrdenia o zaplatenej zálohe a prijatej rezervácii sa napriek tomu odporúča ako osvedčený postup zodpovedného podnikania a starostlivosti o hostí.

Poukaz nenahrádza účet

Potvrdenie rezervácie nenahrádza zálohovú faktúru. Podľa daňovej správy nie je hostiteľ povinný vystaviť faktúru na zálohu, hoci môže, ale je povinný vystaviť hosťovi faktúru (podľa legislativy chorvátska – paragon blok) po poskytnutí služby. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti predpísané zákonom.

Poukaz nemá nárok na vrátenie zálohy

Ak ste hosťovi vystavili faktúru alebo potvrdenie o rezervácii, neznamená to, že má hosť nárok na vrátenie zálohy v prípade neprijatia alebo zrušenia rezervácie. V ktorých prípadoch sa záloha vráti, čiastočne alebo úplne, si určíte sami.

Je dôležité, aby ste pred zaplatením zálohy zdôraznili hosťovi podmienky vrátenia, tj zadržanie zálohy za ubytovanie


Nákupný košík